Försvarsexportmyndigheten (FXM) ska främja export inom försvarssektorn till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Myndigheten företräder även svenska staten vid förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs inom ramen för den statliga exportkontrollen.

Läs mer om FXM

 

”Export och internationellt samarbete för framtidens försvar”

 

Läs mer om Försvarsexportmyndigheten

Nyheter

Personalärende på FXM

2015-01-23

I juli 2014 polisanmälde FXM en medarbetare i ledande ställning för misstänkt förskingring. Det var myndighetens interna kontrollrutiner som upptäckte denna misstänkta oegentlighet. Åtal har nu väckts för trolöshet mot huvudman, grovt brott, i andra hand för grovt bedrägeri. För mer information kontakta Åklagarmyndigheten. Pressfrågor: Sofia Karlberg, kommunikationschef. Telefon: 08 587 13 311

Läs mer

Sverige och Ungern tecknar tilläggsavtal

2014-12-22
13-08-142

Ungerns försvarsministerium och FXM, Försvarsexportmyndigheten, har idag tecknat ett tilläggsavtal till det JAS Gripen lease-köpavtal länderna har. Tillägget gäller extra underhållsutrustning för att stärka Ungerns förmåga att delta i internationella operationer. År 2001 skrevs det första JAS Gripenavtalet mellan Ungern och Sverige. Avtalet gäller 14 stycken JAS Gripen version C/D. Elva år senare förlängde FXM avtalet [...]

Läs mer

FXM har skapat tydligare roller och ökad transparens

2014-12-18

Med bildandet av Försvarsexportmyndigheten, FXM, har rollfördelningen blivit tydligare, den statliga helhetssynen ökat och förutsättningarna för en effektiv verksamhet förbättrats. Statligt exportstöd på försvarsområdet har blivit mer transparent. Detta skriver Statskontoret i den utvärdering av FXM:s verksamhet som publiceras i dag. Samtidigt pekar Statskontoret på att FXM måste bli bättre på att redovisa verksamhet och [...]

Läs mer

Sammanfattning av Statskontorets rapport

2014-12-18

Försvarsexportmyndigheten (FXM) bildades 2010 för att främja svensk försvarsexport. FXM samordnar försvarsmyndigheternas exportstöd och företräder svenska staten vid försäljning av Försvarsmaktens övertaliga materiel. Statskontoret har på uppdrag av regeringen analyserat och följt upp FXM:s verksamhet. Statskontoret bedömer att de syften regeringen angav i samband med att FXM bildades – statlig helhetssyn, transparent process, bättre prioriteringar [...]

Läs mer

Försvarsexportmyndigheten blir kvar

2014-12-15
FXM_Fasad_2012-05-02_009

Försvarsexportmyndigheten blir kvar. Allianspartiernas budgetmotion antogs av Riksdagen vid omröstningen den 3 december om budgetramen. Alliansens motion understryker vikten av att FXM finns kvar. Försvarsutskottet skriver i sitt betänkande fredagen den 12 december att ”…ett viktigt syfte med att införa myndigheten bl.a. varit en ökad transparens när det gäller försvarsexportverksamheten och att särskilja denna verksamhet [...]

Läs mer

SOFF och FXM lanserar verktyg mot korruption

2014-12-10
antikorruptionsutbildning bild

SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen, och FXM, Försvarsexportmyndigheten, presenterar i dag en gemensam antikorruptionsutbildning. Den webbaserade kursen är tänkt att stärka företagen i försvars- och säkerhetsbranschen i deras antikorruptionsarbete och inspirera till vidare arbete och kunskap på området. SOFF kommer ställa som krav att alla företag som är knutna till organisationen genomgår utbildningen och FXM kommer [...]

Läs mer

Förstudie om Gripen till Belgien

2014-12-08

FXM fick i juni en förfrågan från Belgien om att vara med i en förstudie för landets kommande stridsflygplansupphandling. FXM tackade ja och i dagarna har ett underlag lämnats till Belgiens försvarsministerium. Förfrågan gäller nästa generations Gripen, Gripen E. Belgien har sedan 1979 flugit det amerikanska systemet F-16 som nu ska ersättas. Läs mer (på [...]

Läs mer