Försvarsexport

En förutsättning för ett starkt försvar

Internationella samarbeten

Bygger säkerhet tillsammans med andra

Värna säkerhet

Demokrati och säkerhet hör ihop

Vad vi gör

Försvarsexportmyndigheten, FXM, avvecklades den 31 december 2015. FXM hade till uppgift att främja svensk försvarsexport som är av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse. FXM hade även till uppgift att stödja företags försvarsnyttiga export, företräda svenska staten vid försvarsexportaffärer och sköta försäljningar av Försvarsmaktens överskottsmateriel.

FXM var en statlig myndighet med uppdraget att genom försvars- och säkerhetsexport utveckla det svenska försvaret.

Försvarsmaktens behov av materiel är inte tillräckligt för att bibehålla en konkurrenskraftig svensk försvarsindustri. Det krävs export och samarbeten för att skapa förutsättningar för försvarsindustriell kompetens i Sverige. Ett fördjupat internationellt utbyte hjälper oss att bevara kompetens anpassade för svenska behov.

FXM:s vision var att export och internationellt samarbete stärker säkerheten.

FXM:s tre huvuduppgifter

Främja svensk försvarsexport, men bara när exporten bidrar till det svenska försvaret

Om denna försvarsnytta fanns kunde FXM hjälpa svenska försvarsindustriföretag med dess export. För att FXM skulle kunna hjälpa till krävdes också att varje exportärende hade tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Läs mer här.

Ansvara för mellanstatliga försvarsexportaffärer

FXM deltog för Sveriges del i utvalda upphandlingar runtom i världen. FXM förvaltade också Gripen-avtal med till exempel Tjeckien, Ungern och Thailand. Läs mer här.

Sköta försäljningar av övertalig materiel från Försvarsmakten

När Försvarsmakten har behov av att sälja av överskottsmateriel – allt ifrån strumpor till helikoptrar, kunde försvarsmakten ge FXM i uppdrag att sköta försäljningen. Läs mer här.