Exportstöd

FXM tar emot exportstödsförfrågningar från företag. Om det finns en nytta för det svenska försvaret i att exportstödsaktiviteten genomförs kan FXM genomföra den eller ge andra myndigheter i uppdrag att göra det.

Alla förfrågningar om statligt stöd ska gå genom FXM för att staten ska kunna prioritera, ha helhetssyn och försäkra oss om att det finns en försvarsnytta.

Ett godkännande från ISP är alltid en förutsättning för att vi ska hjälpa till. För att ansöka om exportfrämjande, fyll i och maila eller skriv ut och skicka in vår Ansökan Exportfrämjande.

Från och med 1 januari 2016 ansvarar Försvarets Materielverk för exportstödsförfrågningar.

Bilaterala kontakter

Som statlig myndighet har FXM möjlighet att skapa relationer med andra länders företrädare för att främja export.

FXM, som statlig myndighet, har möjlighet att skapa relationer med andra länders företrädare för att främja export. Vi besöker kontinuerligt olika länder, träffar personer från andra myndigheter och försöker att tillsammans med företag underlätta export genom kontakt med de upphandlande länderna. Vi lämnar också underlag om marknadsfrågor inför samtal mellan olika beslutsfattare. Vårt kontaktskapande arbete kan underlätta för företag som inte har egen representation i det land eller den region företaget har exportmöjligheter i.

FXM stödjer företag i samband med utländska upphandlingar. Det kan gälla hjälp från till exempel Försvarsmakten eller Försvarets Materielverk för att genomföra tester och demonstrationer av tekniska system. Vi samordnar de olika delar som ingår och följer upp att samarbetet pågår som planerat.

Vi stödjer också genom att organisera industridagar i Sverige eller i andra länder för att bredda kontaktytor och hjälpa svenska företag att få kontakter och på sikt inleda nya samarbeten. Även detta är ett exempel på en verksamhet som kan vara särskilt viktig för små och medelstora företag.

 

Skapa mötesplatser

FXM har en samordnande funktion, exempelvis genom arbetet med mässor. Mässor kan fungera som kontaktytor mellan de länder och företag som deltar.

FXM har en samordnande funktion och skapar forum där företag får tillgång till värdefulla kontaktytor.

En viktig plattform är vårt främjande med mässor som utgångspunkt. Mässor kan fungera kontaktskapande mellan de länder och företag som deltar. De kan även användas för att främja bilaterala relationer vi har med olika länder. Vårt deltagande vid försvarsmässan DSEi i London är ett exempel på hur vi arbetar med dessa frågor.

Inför DSEi samordnade vi statens deltagande vid mässan. Försvarsmakten deltog med minröjningsfartyg och FXM bjöd in företag som tillverkat materiel eller system till fartygen att utnyttja fartygen för att visa sina produkter. Tillsammans med SOFF och svenska företag organiserade vi också en Sverigemonter vid mässan.

FXM var även på sjömässan MAST i Gdansk i Polen. Vi deltog med en monter som blev en naturlig plats för spontana möten. FXM samordnade försvarsmyndigheternas deltagande. Försvarsmakten deltog då bland annat med en korvett av Visbyklass, HMS Nyköping, vilket var mycket uppskattat av mässans besökare. Industrin hade möjlighet att visa de system som redan fanns installerade ombord och det gavs även möjlighet att lyfta ombord produkter och system för förevisning.

På den brasilianska försvarsmässan LAAD i Rio de Janeiro stod FXM, tillsammans med branschföreningen SOFF och Business Sweden, som värd för en Sverigemonter.

Tillträdesfrågor

FXM arbetar för likvärdiga konkurrensförutsättningar för företag. Det görs bland annat genom att försöka påverka den internationella debatten om att utveckla så lika marknadsvillkor som möjligt.

För oss handlar exportfrämjande också om att skapa bra och likvärdiga förutsättningar för företag som konkurrerar på den europeiska marknaden och på andra marknader. Detta gör vi på olika sätt. Vi anordnar till exempel årligen ett industriseminarium med varierande tema. Ett år fokuserade vi på EU och diskuterade då hur vi åstadkommer en mer konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor i Europa.

Vi arbetar på flera olika sätt med att stärka relationen till strategiskt viktiga partners för att på olika sätt underlätta för företag. Vi strävar efter att påverka den debatt som förs i Sverige liksom på europeisk och transatlantisk nivå för att utveckla så lika marknadsvillkor som möjligt, något som gynnar svensk industri.

Vi arbetar även gentemot andra länders marknader. Exempelvis ingår vi i det samarbete som finns mellan USA och Sverige. Detta för att underlätta tillgången till amerikanska licenser i samband med export av system som innehåller amerikansk teknologi. Vi organiserade 2014 ett seminarium om USA där olika myndigheter berättade om det bilaterala samarbetet vi har med USA för intresserade företag.

Ibland vänder sig företag till oss för att be oss synliggöra exportrelaterade problem och utmaningar som finns på en särskild marknad. Förutsatt att försvarsnyttan är tydlig för FXM en dialog med berörda myndigheter om hur deras verksamhet kan förbättras för att säkerställa ett förbättrat stöd.

Kunskapsspridning

FXM anordnar seminarier om olika frågor som är relevanta för företag i försvarsbranschen, om exempelvis länder och deras försvarsstrukturer och upphandlingar.

FXM anordnar seminarier om olika frågor som är relevanta för företag i

försvarsbranschen. Det kan handla om seminarier om länder och deras försvarsstrukturer och upphandlingar, eller om specifika frågor rörande export och internationellt samarbete.

Försvarsexportdagen anordnas årligen av FXM. Syftet är att genom presentationer och paneldebatter öka företagens kunskaper på olika områden. Deltagarna kom från företag i försvarsindustrin, branschorganisationer, myndigheter och regeringskansliet. Varje upplaga av Försvarsföretagsdagen har sitt tema.

2014: Marknadens utveckling och främjande
2013: Europeisk konkurrenskraft och nyttan med försvarsexport
2012: EU och NATO:s framtida förmågebehov

FXM deltar även i andra sammanhang både i egen regi eller som inbjudna. Såväl i Sverige som internationellt. Under Almedalsveckan 2014 arrangerade FXM två seminarier. En paneldiskussion med rubriken Därför är staten engagerad i försvarsexportaffärer och ett seminarium tillsammans med Saab med rubriken Gripen i världen – är export viktig? Där deltog bland annat nuvarande försvarsministern Peter Hultqvist (S).

 

Så här söker du stöd

  1. Sök förhandsbesked hos ISP. Företaget måste ha ett godkännande för export från ISP. En grundförutsättning för FXM:s främjandeverksamhet är dessutom att det finns ett så kallat förhandsbesked från Inspektionen för strategiska produkter, ISP, som fungerar som ett preliminärt godkännande av export till ett visst land av en viss produkt.

  2. Skicka en förfrågan till FXM. För att ansöka om exportfrämjande, fyll i och maila eller skriv ut och skicka in vår Ansökan Exportfrämjande. Notera att vi tar ut en avgift på 8 000 kronor för varje ansökan.

  3. Förfrågan prövas av FXM mot ett antal kriterier. Ett krav är att aktiviteten ska bidra till det svenska försvarets långsiktiga materielförsörjning eller på annat sätt vara till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Till skillnad från exempelvis Business Sweden har FXM inte något generellt främjandeuppdrag – ett krav är att främjandet ska ha en koppling till det svenska försvarets långsiktiga materielförsörjning.

  4. FXM kontaktar andra försvarsmyndigheter för att utreda om den önskade exportaktiviteten går att genomföra, i den mån vi inte genomför aktiviteten själva.

  5. Om kriterierna uppfylls och den önskade aktiviteten är praktiskt genomförbar, kan FXM själv – eller genom att vidarebefordra uppdraget till andra försvarsmyndigheter utföra exportstödsaktiviteten.

Vill du veta mer?

Ring oss gärna, så diskuterar vi förutsättningar för ansökan och vad försvarsnytta innebär.

Ansvarig är Peter Göthe, tjf biträdande chef marknadsavdelningen. Peter Göthe nås via registrator@fxm.se eller telefon 08-587 133 00.