Försäljningar

Försvarsexportmyndigheten ansvarar för att sälja Försvarsmaktens övertaliga materiel. Det gäller allt från strumpor till helikoptrar.

FXM genomför på uppdrag av Försvarsmakten försäljning av övertalig materiel. Det är Försvarsmakten som i varje enskilt fall beslutar om försäljning.

Den pågående ominriktningen av Försvarsmakten innebär att materiel blir övertalig och behöver avvecklas.Varken vapen eller ammunition säljs på den öppna marknaden.

Försvarsmakten fattar då beslut om att i första hand överlåta materiel till:

 • Frivilliga försvarsorganisationer
 • Humanitära insatser
 • Militärt säkerhetsfrämjande materielsamarbete
 • Ändamål som stärker samhället vid svåra påfrestningar i fred (Räddningstjänst m m)
 • Andra statliga myndigheter

Om försäljning i stället ska genomföras sker det alltid på affärsmässiga grunder och huvudsakligen genom:

 • Mellanstatliga avtal
 • Återförsäljning till ursprungsleverantör
 • Konkurrens på öppna marknaden

Försäljningar kan genomföras av FXM själva. Materielen säljs enbart till näringsidkare som uppfyller följande krav:

 • Har en stabil ekonomisk ställning
 • Kan påvisa erfarenhet av hantering av motsvarande volymer av materiel
 • Kan presentera en godtagbar plan för hur affären praktiskt ska fullföljas
 • Kan påvisa goda referenser
 • Kan offerera ett bra pris.

Försäljningar kan även genomföras på kommission, där både privatpersoner och näringsidkare kan vara köpare. För detta har FXM slutit avtal med en kommissionär, Kvibergs Överskottslager. Kvibergs Överskottslager säljer huvudsakligen Försvarsmaktens fordon och pallmateriel.

Från och med 1 januari 2016 ansvarar Försvarets Materielverk för försäljning av Försvarsmaktens övertaliga materiel.

Kommissionär – så funkar det

Samarbetet med kommissionären går ut på att FXM, efter att ha fått ett försäljningsuppdrag från Försvarsmakten, ger kommissionären i uppdrag att hämta och sälja aktuell materiel inom en viss tidsperiod. Kommissionärens försäljning kan ske via nätauktion, liveauktion eller försäljning på plats.

Kommissionär gör processen effektivare

FXM har sedan ett par år ett ramavtal med en sa kallad kommissionär. Ramavtalet gäller främst försäljning av mängdmateriel och fordon. Syftet med kommissionären ar att korta ledtiderna från den tidpunkt då Försvarsmakten lägger ett uppdrag på FXM tills materielen sålts och hämtats från lagren. Under 2014 lämnade FXM två uppdrag till kommissionären Kvibergs Överskottslager i Göteborg som köper den övertaliga materielen. Innan materielen når kommissionären avmilitariseras den — det vill säga anpassas till civilt bruk.

Kvibergs har många internationella kunder. Jeepar och lastbilar ar populära, gärna äldre fordon eftersom många köpare anvander dem på sämre och leriga vägar och då fungerar nyare modeller med känsligare teknik inte lika bra. Kvibergs målar om fordonen innan de transporteras iväg.

Kvibergs har flera kunder från Västafrika som med hjälp av fordonsköpet haft möjlighet att starta företag, till exempel åkerier. Enligt Kvibergs passar försvarets gamla terrängbilar, med sin goda framkomlighet, väl till denna typ av aktivitet. Fordonen är efterfrågade for deras låga miltal och äldre konstruktion, vilket gör att de är enkla att underhålla och laga.

 

Nyttan med överskottsförsäljning

Försvarsnytta

Försvarsmaktens ominriktning innebär att materiel blir övertalig och behöver avvecklas. Överskottsförsäljning skapar försvarsnytta genom att intäkterna förmedlas till Försvarsmakten och förrådsytor frigörs. I vissa fall säljs materiel som annars skulle destruerats, vilket kan vara kostsamt.

Civil användning

Mycket av Försvarsmaktens utrustning kan användas civilt. Det kan till exempel gälla fartyg som nyttjas för utbildning eller transport, helikoptrar som används till räddningstjänst eller lastbilar för transport.

Synergieffekter

Genom att sälja övertalig materiel till samarbetsländer eller potentiella samarbetsländer ökar försvarsnyttan. FXM använder, när det är möjligt, försäljning av övertaligt materiel för att stärka samarbeten med andra länder. Försäljningar kan också användas i främjande syfte, för att underlätta för nya affärer.