Försvarsexport­myndigheten avvecklad

2015-06-17

Regeringen beslutade den 23 april 2015 om avveckling av Försvarsexportmyndigheten, FXM – förbehållet att riksdagen skulle godkänna vårändringsbudgeten. Eftersom propositionen godkändes av riksdagen ändrades den statliga försvarsexportstrukturen vid årsskiftet 2015/2016 och FXM avvecklades.

Delar av FXM:s verksamhet fördes över till Försvarets materielverk, FMV. De delar av verksamheten som överfördes är försäljning av Försvarsmaktens övertaliga materiel och statens anbuds- och avtalsansvar vid mellanstatliga försvarsexportaffärer. Även exportstödsuppdrag till övriga försvarsmyndigheter som genomförs efter förfrågan från företag fördes över.

Övriga delar av FXM:s verksamhet avslutades, det vill säga någon inriktnings- och prioriteringsdialog om de kommande tre årens exportverksamhet kommer inte att genomföras med företag och berörda myndigheter. Den generella och proaktiva exportfrämjande verksamhet som genomförts i dialog med företagen och branschorganisationen SOFF överfördes inte till FMV, liksom inte heller den övergripande analysverksamheten i syfte att bedöma försvarsnytta i exporten.

”Det är ett tråkigt besked, men vi har självklart respekt för demokratiska beslut. Vi hade ett uppdrag från den förra regeringen att skapa mer transparens, tydligare roller, statlig helhetssyn och en mer effektiv verksamhet. Statskontoret utvärderade detta i höstas och kom fram till att vi i stort sett hade uppnått detta redan efter fyra år. Detta är vi stolta över”, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Avvecklingen av FXM avslutades den 31 december 2015.