FXM blir kvar

2014-12-15

Försvarsexportmyndigheten blir kvar. Allianspartiernas budgetmotion antogs av Riksdagen vid omröstningen den 3 december om budgetramen.

Alliansens motion understryker vikten av att FXM finns kvar. Försvarsutskottet skriver i sitt betänkande fredagen den 12 december att…

”…ett viktigt syfte med att införa myndigheten bl.a. varit en ökad transparens när det gäller försvarsexportverksamheten och att särskilja denna verksamhet från FMV:s och Försvarsmaktens övriga verksamhet. Det målet har myndigheten nått”.