FXM har skapat tydligare roller och ökad transparens

2014-12-18

Med bildandet av Försvarsexportmyndigheten, FXM, har rollfördelningen blivit tydligare, den statliga helhetssynen ökat och förutsättningarna för en effektiv verksamhet förbättrats. Statligt exportstöd på försvarsområdet har blivit mer transparent. Detta skriver Statskontoret i den utvärdering av FXM:s verksamhet som publiceras i dag. Samtidigt pekar Statskontoret på att FXM måste bli bättre på att redovisa verksamhet och resultat. 

Innan FXM bildades 2010 var det alla försvarsmyndigheters uppgift men ingens ansvar att stödja försvarsföretagen i deras exportansträngningar. Då fanns också risk för att intressemotsättningar och målkonflikter skulle uppstå eftersom en och samma myndighet både köpte materiel av och gav exportstöd till samma företag.

FXM bildades bland annat för att ha detta övergripande ansvar och förbättra den statliga helhetssynen. Genom att en separat myndighet fick ansvaret för främjande och försäljning blev rollfördelningen inom den svenska försvarsexporten tydligare. Statskontoret bekräftar i sin rapport att syftet med myndigheten att skapa helhetssyn och en transparent process för exportstödet till stor del är uppfyllt.

”Vi är stolta över att vi redan efter fyra år kommit så långt och att Statskontoret anser att vi skapat de centrala värden som transparens och tydligare rollfördelning är. Vårt arbete ska ge ett effektivare stöd till den försvarsnyttiga exporten och därigenom stärka vårt eget försvar”, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Statskontoret skriver också att FXM styrt upp processen när företag ansöker om exportstöd. FXM har infört en rutin som innebär att myndigheten kräver ett förhandsbesked från ISP, Inspektionen för strategiska produkter, som ansvarar för exporttillstånd, även för främjande. Syftet är att undvika att staten ger marknadsföringsstöd till företag som sedan inte får tillstånd för export. FXM har också infört en regel om att företagen i sin ansökan måste skriva under ett antikorruptionsintyg.

FXM genomför varje år, i samarbete med försvarsmyndigheterna och företagen i försvarssektorn, ett arbete där myndigheten analyserar vilka system och marknader där staten ska prioritera sitt exportstöd. Försvarsmyndigheterna uppger i utredningen att de har nytta av analyserna och att dessa gör exportfrämjandet mer effektivt. Försvarsindustrin är också positiv och anser att analyserna ger en mer fokuserad satsning.

Statskontoret pekar även på områden där FXM behöver utvecklas. Även om FXM:s ekonomiska redovisning har förbättrats finns det fortsatt brister i den och resultatindikatorer saknas.

”Vi delar Statskontorets syn på förbättringsområden och vi kommer givetvis att arbeta hårt för att bli starkare även här”, säger Ulf Hammarström.

Regeringen gav i april i år Statskontoret i uppdrag att analysera och följa upp FXM:s verksamhet mot bakgrund av att myndigheten 2015 verkat i fem år. Rapporten finns på Statskontorets webbplats.

 

Kontakt:
Sofia Karlberg
Kommunikationschef
tel. 08-587 133 11