FXM lämnar remissvar på KEX

2015-11-06

Försvarsexportmyndigheten har lämnat svar på hemställan om redovisning av FXM:s synpunkter på de förslag och det material som redovisas i slutbetänkandet ”Skärpt exportkontroll  av krigsmateriel” och ”Sanktionsväxling – effektivare sanktioner  på exportkontrollområdet”.

FXM har fokuserat sitt svar främst på de konsekvenser som en skärpt exportkontroll kan medföra för försvarsexportens bidrag till försvarets långsiktiga materielförsörjning eller för övriga fördelar för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

FXM anser att en nyckelformulering i utredningen  är att ”‘Exp0rtkontrollregelverket måste möjliggöra för regeringen att fullgöra sitt ansvar för rikets säkerhet.” FXM delar denna uppfattning och bedömer sammantaget att konsekvenserna av utredningens förslag kan bli så stora att ett eventuellt införande av utredningens förslag torde behöva föregås av en vidare konsekvensutredning för att säkerställa att effekter blir kostnads- och tidsmässigt hanterliga från ett svenskt försvarsperspektiv, där export och materielsamarbeten är viktiga delar.

Det bör i detta sammanhang beaktas vilka konsekvenser som avvecklingen av FXM:s strategi- och analysverksamhet får för helhetssyn, prioritering och kontroll av hur statens resurser används inom försvarsexportverksamheten, och då inte minst exportfrämjandet, vid ett eventuellt införande av ett demokratikriterium och om ett ökat antal beslut ska hänföras till regeringen. Redan idag bedömer FXM att ytterligare rutiner och resurser inom staten behövs för att genomföra en systematisk och strukturerad helhetsbedömning.

Läs hela remissvaret här: Svar på hemställan om redovisning.