Inriktnings- och prioriteringsa­rbetet för FXM:s verksamhet

2014-03-05

Enligt instruktionerna till FXM ska myndigheten årligen till Försvarsdepartementet redovisa en inriktning för myndighetens arbete på kort och lång sikt samt myndighetens övergripande prioriteringar för försvarsexportverksamheten.

Myndighetens inriktning och prioritering har sin utgångspunkt i pågående verksamhet där de i dokumentets redovisade bedömningsgrunder tillämpats. Förvaltning av ingångna avtal och åtaganden är en prioriterad del av FXM:s verksamhet. Uppdrag från Försvarsmakten avseende försäljning av övertalig materiel kommer också att prioriteras framför annan verksamhet.

Behovsstyrda analyser görs beroende av vilka samspelande effekter olika affärer kan ha på varandra och hur man på bästa sätt hanterar de fall där flera exportprojekt berör samma land eller region. Likaså görs analyser syftande till koordinering av exportfrämjandet och utarbetande av marknadsstrategier för produkter och system som är aktuella för flera marknader samtidigt.

FXM har delat in exportmöjligheter i följande system- och teknologiområden:

  • Flygsystem
  • Fordonssystem
  • Sensorer och ledningssystem
  • Ubåtssystem
  • Verkanssystem
  • Ytfartygssystem

Inriktning av och prioriteringar mellan och inom dessa områden revideras årligen och omfattar en period över fyra år.

Läs hela inriktnings- och prioriteringsdokumentet här.

 

Varför är inriktningsdialogen viktig?

”Dialogen är det första och grundläggande steget för oss när vi årligen utarbetar inriktningen. Dialogen med företagen, som i största företroende delar med sig av sina affärsplaner, ger oss en unik samlad bild, inte bara över exportmarknaden för svenska försvars- och säkerhetsföretag, utan även en vägledning om möjliga internationellt samarbete för Sverige. En annan central del i inriktningsarbetet är förstås även den dialog och förankring som sker med de andra försvarsmyndigheterna och ISP. Det är i den som vi tillsammans definierar vad som är försvarsnyttig export”, säger FXM:s policychef Fredrik Nilsson