Korruption i fokus under FXM-seminarium

2013-11-05

Tillsammans med Transparency International, Folk och Försvar samt SOFF anordnade Försvarsexportmyndigheten ett seminarium om korruptionsrisker inom försvarsindustrin. Ett hundratal åhörare var på plats i Folk och Försvars lokaler i Gamla Stan i Stockholm.

Det globala nätverket Transparency International har under de senaste åren tagit fram flera analyser angående korruption och transparens i försvarssektorn. Bland annat har de fokuserat på antikorruptionsprogrammen hos världens största tillverkare av försvarsmateriel. Syftet med analyserna är att ge regeringar, försvarsmakter, företag och det civila samhället verktyg att undvika risker och ineffektivitet som korruption inom försvarssektorn medför. Mark Pyman från Transparency International redogjorde för innehållet i Defence Companies Anti-Corruption Index 2012 – där man bedömer processer och system för att undvika korruption. Efter bedömningarna kategoriserades företag i kategorierna A till F. 68 procent av de bedömda företagen låg i kategori D till F, vilket innebär icke-godkänt.

”Förvånansvärt många företag i västvärlden låg i de här grupperna”, sa Mark Pyman.

Han gav några tips på hur företag bör arbeta mot korruption, bland annat är det viktigt att de högsta cheferna i företagen kraftfullt visar att det är nolltolerans mot korruption som gäller.

Mark Pyman från Transparency International var en av talarna. Bild: FXM

Mark Pyman från Transparency International var en av talarna. Bild: FXM

Bland de bedömda företagen fanns Saab och BAE Hägglunds. De båda låg förhållandevis bra i mätningarna i kategori B. På seminariet hade de båda företagen representanter på plats som poängterade vikten av sitt korruptionsarbete och berättade hur de arbetar med frågorna.

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström deltog i en paneldiskussion tillsammans med branschorganisationen SOFFs tillförordnade generalsekreterare Niklas Alm och Försvarets Materielverks chefsjurist Anders Sjöborg. Ulf Hammarström menade att industrin tar korruption på allvar. Han poängterade att hos FXM är de tre värdeorden etisk, förtroendeingivande och framtidsinriktad viktiga och myndigheten arbetar för att hålla dem levande.

”Jag tycker att vi ska göra antikorruptionsarbetet till en svensk profilfråga. Att varumärket Sverige står för omutlig. Ett av skydden mot korruption är nämligen att ha ett varumärke där man uppfattas som transparent och omutlig. Ju renare konkurrens, desto bättre för någon som tillverkar högteknologiska och kostnadseffektiva kvalitetsprodukter på det sätt Sverige gör”, sa Ulf Hammarström.

Panelen var ense om att antikorruptionsfrågor och diskussioner kring etik måste hållas vid liv. Marknadens karaktär med mycket stora affärer som ofta är sekretessbelagda av försvarsskäl gör risken större. Det som är olagligt finns lagstiftning mot, men det oetiska och gråzonerna är svårare att arbeta med, och där behövs vägledning. Försvarets Materielverks chefsjurist Anders Sjöborg sa att det är i små arbetsgrupper utan insyn som arbetar länge mot samma leverantörer som korruptionsrisken uppstår.  Med jobbrotation, insyn och transparens minskar man risken.

Lena Bartholdsson från Folk och Försvar var seminariets moderator. Bild: FXM

Lena Bartholdsson från Folk och Försvar var seminariets moderator. Bild: FXM

I den avslutande paneldiskussionen belystes de politiska reflektionerna. Göran Lennmarker (M) och Torbjörn Björlund (V), båda ledamöter i Exportkontrollrådet bekräftade vikten av seminariet och poängterade vikten av regler för transparens. Man diskuterade vilken myndighet som ska granska eventuell korruption inom svensk försvarsindustri och om den svenska lagstiftningen är tillräcklig.

Engagemanget och att salen där seminariet hölls var fullsatt vittnar om vikten och intresset för frågorna. Diskussionen om hur vi blir ännu bättre på att arbeta mot korruption lär fortsätta.

Här på Folk och Försvars webbplats kan du se hela seminariet.