Om FXM

Försvarsexportmyndighetens, FXM:s, vision är att export och internationellt samarbete stärker säkerheten. Vi främjar svensk försvarsexport när den är av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse.

FXM stödjer företags försvarsnyttiga export, företräder svenska staten vid försvarsexportaffärer och sköter försäljningar av Försvarsmaktens överskottsmateriel.

Export och internationell­t samarbete för framtidens försvar

Försvarsexportmyndighetens uppdrag är att främja svensk försvarsexport – när den är av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse.

FXM är en statlig myndighet med uppdraget att genom försvars- och säkerhetsexport utveckla det svenska försvaret.

Försvarsmaktens behov av materiel är inte tillräckligt för att bibehålla en konkurrenskraftig svensk försvarsindustri. Det krävs export och samarbeten för att skapa förutsättningar för försvarsindustriell kompetens i Sverige.

Ett fördjupat internationellt utbyte hjälper oss att bevara kompetens anpassade för svenska behov.

Kontorsbilder_FXM_2012-11-16_010

FXM har tre huvuduppgifter

Främja svensk försvarsexport, men bara när exporten bidrar till det svenska försvaret.

Om denna försvarsnytta finns kan FXM hjälpa svenska försvarsindustriföretag med dess export. För att FXM ska kunna hjälpa till krävs också att varje exportärende har tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Ansvara för mellanstatliga försvarsexportaffärer

FXM deltar för Sveriges del i utvalda upphandlingar runtom i världen. FXM förvaltar också Gripen-avtal med till exempel Tjeckien, Ungern och Thailand.

Sköta försäljningar av övertalig materiel från Försvarsmakten

När Försvarsmakten har behov av att sälja av överskottsmateriel, som kan vara allt ifrån strumpor till helikoptrar, kan försvarsmakten ge FXM i uppdrag att sköta försäljningen.