Antikorruption

Korruption är inte bara olagligt. Det hindrar även effektiv handel och utveckling. För FXM är antikorruption en hjärtefråga och vi arbetar aktivt för att motverka korruption och för att främja öppen och jämlik konkurrens.

FXM ställer höga etiska krav på oss själva liksom på samverkande företag och organisationer.


 

Korruption är oetisk, olaglig och förvrider konkurrensen till nackdel för den konkurrenskraftige. Ju renare konkurrens, desto bättre för den som tillverkar högteknologiska och konstadseffektiva produkter såsom vi gör i Sverige. Jag tycker att vi ska göra antikorruptionsarbetet till en svensk profilfråga. Att varumärket Sverige står för omutlig. Ett av skydden mot korruption är nämligen att ha ett varumärke där man uppfattas som transparent och omutlig”.

Ulf Hammarström, FXM:s generaldirektör.

Verktyg mot korruption

Vågar jag bjuda på affärslunch? En enkel gåva är väl ingen muta? Det är viktigt att skapa relationer med upphandlare och kunder och samtidigt vara noggrann med var gränserna går. FXM har tillsammans med SOFF, tagit fram ett webbaserat utbildningsverktyg i antikorruptionsfrågor.

Verktyget vänder sig till företag i försvars- och säkerhetsbranschen och syftar till att stärka dem i deras antikorruptionsarbete.

Antikorruptionsutbildningen på svenska Antikorruptionsutbildningen på engelska

Korruption skadar på så många nivåer. Globalt sett slår korruption hårdast mot de människor som har det fattigast… Korruption är inte ett problem som bara drabbar länder, det slår hårt mot företag också. Det skadar förtroende och varumärke och innebär att affärer kan skadas långsiktigt. Korruption kostar pengar och äter långsiktiga vinster.”

Helena Sundén, generalsekreterare på Institutet mot mutor (IMM).


FXM kräver antikorruptionsintyg

För att FXM ska ge exportstöd till ett företag måste företaget skriva under ett antikorruptionsintyg. Företaget intygar då att kontrollsystem för att motverka korruption finns och att varken företaget eller någon som handlar på deras uppdrag, har lämnat eller kommer lämna någon muta eller otillbörlig belöning. Företagen påminns också om att svensk lag straffbelägger tagande och givande av muta.

Användbara länkar för antikorruptionsarbete

Institutet mot mutor – näringslivskod och stöd och information. Du kan också ställa frågor hit om vad som är tillåtet.
Anti Corruption Portal – Portalen beskriver land för land hur utbredd korruptionen är och hur lagstiftningen ser ut. Här finns även utbildningar och stöd för företag som vill ta fram riktlinjer mot korruption.
Transparency International – årligt index över upplevd korruption i olika länder.

 

Seminarier

FXM anordnade, tillsammans med SOFF, den 16 april 2015 ett rundabordssamtal om antikorruption. Ett tjugotal företagsledare deltog och diskuterade utmaningar och dilemman. Läs mer här om rundabordssamtalet.

Tillsammans med Transparency International, Folk och Försvars samt SOFF anordnade FXM 2013 ett seminarium om korruptionsrisker i försvarsindustrin. Ett hundratal personer deltog. Läs mer här.

 

Uppförandekod

FXM har en uppförandekod med regler och principer som alla anställda ska följa. Den ligger till grund för de vardagliga beslut som fattas på myndigheten. Koden belyser de förhållningssätt som gäller inom FXM och i kontakter med samarbetspartners, andra myndigheter, leverantörer och samhället i övrigt. Uppförandekoden hittar du här.

 

Värdegrundsdelegationen…

… är en arbetsgrupp inom Regeringskansliet, ”som genom aktiviteter, skrifter och andra utåtriktade insatser ska verka för att respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen”. Delegationen har tagit fram skriften ”En kultur som motverkar korruption” med fakta om korruption och tips på hur man kan arbeta förebyggande. Skriften hittar du här.

 


 

Korruption hämmar öppen konkurrens. Ingen marknad är immun men riskerna på försvarsmarknaden är ofta högre eftersom affärer ibland måste omges av säkerhetspolitisk och kommersiell sekretess. Det ställer höga krav på ett ansvarsfullt agerande från säkerhets- och försvarsföretagen genom att vidareutveckla antikorruptionsarbetet samt avstå från affärer där riskerna är för stora”.

Robert Limmergård, generalsekreterare på Säkershets- och Försvarsföretagen (SOFF).