Myndigheten avvecklad 2015

Regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2015 att nödvändigt exportstöd inom försvarssektorn kan bedrivas inom en annan myndighetsstruktur. Det innebar att FXM från 31 december 2015 upphörde som myndighet.

Regeringen beslutade den 23 april 2015 om förändringar i den statliga försvarsexportverksamheten. Riksdagen godkände vårändringsbudgeten den 16 juni. Avvecklingen av FXM avslutades den 31 december 2015. En del av FXM:s uppgifter fördes över till Försvarets Materielverk (FMV), tillsammans med en mindre del av FXM:s anslag.

Formellt övertog FMV ansvaret för de uppgifter som överfördes den 1 januari 2016 och överföringsarbetet påbörjades under sommaren 2015. FXM och FMV arbetade tillsammans för att det skulle gå så smidigt som möjligt. Fokus under myndighetens slutfas var att upprätthålla en bra verksamhet tills en ny struktur var på plats.

De medarbetare på FXM, cirka en fjärdedel av medarbetarna, som främst arbetade med de uppgifter som fortsatt var aktuella följde med över till FMV genom verksamhetsövergång. På så satt bibehölls kompetens inom området och mellanstatliga partners påverkades så lite som möjligt. Resterande personal sades upp.

Delar av verksamheten som överfördes var:

  • försäljning av Försvarsmaktens övertaliga materiel.
  • statens anbudshantering för mellanstatliga avtal (det vill säga i huvudsak ansvaret for statlig försäljning av Gripensystemet).
  • förvaltning av avtal vid mellanstatliga försvarsexportaffärer.
  • exportstödsuppdrag till övriga försvarsmyndigheter som genomförs efter förfrågan från företag (till exempel när företag vill hyra Försvarsmaktens skjutfält, provanläggningar eller materiel, ha företrädare för Försvarsmakten med som referenskunder vid utställningar och liknande).

Det som inte fördes över, utan avvecklades, var:

  • den proaktiva exportfrämjande verksamheten.
  • den övergripande strategi- och analysverksamheten som syftar till att bedöma försvarsnytta i exporten och exportstödet, där ingår den årliga inriktnings- och prioriteringsdialogen för exportverksamheten, som FXM genomför med företag och berörda myndigheter.

Kontakt FMV

Telefon: 08 782 40 00

Webb: www.fmv.se

E-post: registrator@fmv.se