Organisation

Försvarsexportmyndigheten, FXM, är en myndighet under Försvarsdepartementet vars uppdrag är att främja svensk försvarsexport — när den är av försvarspolitiskt intresse. FXM stöder företags försvarsnyttiga export och företräder staten vid försvarsexportaffärer och annan försäljning. FXM leds av en generaldirektör.

Inom ramen för exportstöd leder FXM statens exportfrämjande verksamhet i samverkan med andra myndigheter. Vi främjar export från både de större företagen och från små och medelstora företag. Främjandet omfattar förutom försvarsmateriel även export av militär teknologi för civila ändamål eftersom militär teknik ofta måste användas även i civila sammanhang för att vara lönsam för företagen.

Det är Inspektionen för strategiska produkter, ISP, som granskar och kontrollerar försvarsexporten. FXM agerar endast när ISP bedömt en eventuell export som möjlig.

FXM startades i augusti 2010. Tidigare låg verksamheten på flera myndigheter. Statskontoret konstaterar i en utvärdering av FXM att med bildandet av FXM har rollfördelningen blivit tydligare, den statliga helhetssynen ökat och statligt exportstöd på försvarsområdet har blivit mer transparent.

FXM kommer att upphöra som myndighet den 31 december 2015

FXM har fått i uppdrag av regeringen att påbörja avveckling och överföring av verksamheten.

Myndighetsstruktur

Myndighetschef

Ulf Hammarström, generaldirektör

Ledningsgrupp

Peter Göthe, ställföreträdande generaldirektör, chef för strategiavdelningen och tjf chef för exportfrämjande

Sofia Karlberg, kommunikationschef

Bernt Karman, chefsjurist och tjänsteförrättande chef ekonomiavdelningen

Joakim Wallin, chef för marknadsavdelningen

Monica Welmer, HR-chef

FXM är organiserad i fem avdelningar

Strategi ansvarar för myndighetens övergripande inriktning och prioriteringar. Bland annat ansvarar avdelningen för att ta det fram det årliga inriktnings- och prioriteringsdokument som ligger till grund för statens prioriteringar inom försvarsexporten.

Marknad ansvarar för exportfrämjande och försäljning. Avdelningen förhandlar och förvaltar de mellanstatliga försvarsexportavtal som Sverige har med andra länder.

Juridik ansvarar för juridiskt stöd inom förvaltningsrätt och affärsjuridik.

Kommunikation ansvarar för intern och extern kommunikation inklusive pressfrågor.

Ekonomi ansvarar för myndighetens affärsekonomi och ekonomiadministration.

Länkar till andra organisationer

Exportmöjligheter till internationella organisationer

European Defence Agency (EDA)
NATO: s upphandlingar

Branschföreningar

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
SME-D

Statistik

SIPRI:s databas om vapenhandeln i världen
ISP:s publikationer med årlig statistik av export från Sverige av försvarsmateriel

Regeringen, departement och statliga myndigheter

Regeringen
Riksdagen
Försvarsdepartementet
Försvarsmakten
Försvarets materielverk (FMV)
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Försvarets radioanstalt (FRA)
Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Säkerhetspolisen (Säpo)
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Business Sweden