Vanliga frågor

Vad gör FXM?

FXM arbetar på uppdrag av regeringen och ska enligt det uppdraget arbeta med att främja svensk försvarsexport. FXM företräder också svenska staten i mellanstatliga exportaffärer. FXM ska dessutom, på uppdrag av Försvarsmakten, genomföra överskottsförsäljning av utrustning som det svenska försvaret inte längre har användning för. Läs mer här.

Varför behövs försvarsexport?

Sveriges försvar är, i likhet med de flesta andra länders försvar, inte tillräckligt stort för att ensamt underhålla en försvarsindustri. Partnerskap, handel och export är därför en förutsättning för att kompetensen ska bevaras och utvecklas. Partnerskap och export innebär att kostnaderna därmed delas med andra länder.

Varför bildades FXM?

Export är en viktig del av den svenska försvarspolitiken. Bildandet av FXM bygger på en bred politisk enighet om att Sverige ska ha ett försvar som har tillgång till teknologi och försvarsmateriel (teknik, vapen och övrig utrustning) till en rimlig kostnad.

Med bildandet av FXM samlades den försvarsrelaterade exportstödjande verksamhet som tidigare varit fördelad på ett antal olika myndigheter – men ingenstans varit en huvuduppgift. Detta gav en tydligare rollfördelning bland försvarsmyndigheterna, ökade möjligheterna för staten att överblicka exportverksamheten och gav företagen inom försvarsindustrin en enda företrädare att vända sig till för exportstöd. ISP, Inspektionen för strategiska produkter är fortsatt ansvarig för exportkontrollen.

Varför behöver just försvarsindustrin exportfrämjande?

Riksdag och regering har gjort bedömningen att exportfrämjande är viktigt då det ger ett bidrag till det svenska försvarets materielförsörjning och därmed ett starkt svenskt försvar. Det är en förutsättning för att Sverige ska kunna bevara och utveckla nödvändig industriell kompetens och förmåga inom försvarssektorn.

Får alla företag som söker stöd av FXM det?

FXM ger aldrig ekonomiskt stöd. Vårt stöd kan vara att vi i egenskap av svensk myndighet etablerar kontakt med ett annat lands representanter i exportfrämjande syfte. Det kan också vara att delta eller arrangera seminarier och mässor, eller ge andra försvarsmyndigheter i uppdrag att genomföra en aktivitet eller låna ut materiel, personal eller till exempel skjutfält.

Men FXM är ingen generell främjandeorganisation som till exempel Business Sweden. FXM främjar försvarsexport endast om det är till nytta för det svenska försvaret eller svensk försvars- och säkerhetspolitik, till exempel för att det leder till kostnadsdelning eller att spetskompetens kan behållas i Sverige.

Är det FXM som bestämmer vilka länder svenska företag får exportera försvarsmateriel till?

Nej, detta gör Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP. Det svenska systemet bygger på en bred politisk förankring. ISP kan ta hjälp av det rådgivande Exportkontrollrådet, EKR, i sina beslut. EKR är ett parlamentariskt råd där alla riksdagspartier är representerade. Exportförfrågningar som inte godkänns av ISP stöds inte av FXM.

Varför säger ni försvarsexport när det är vapenhandel?

Försvarsmateriel är ett mer rättvisande begrepp eftersom FXM främjar och säljer såväl krigsmateriel som civila produkter och system som Försvarsmakten använder. Det kan vara allt från strumpor till spadar, lastbilar eller fartyg.

Krigsmateriel är system eller produkter som lyder under lagen om krigsmateriel och som därmed kräver tillstånd för att få exporteras. Det är en mängd olika typer av produkter som räknas som krigsmateriel, alltså inte bara vapen. Det gäller allt från fartyg, transportfordon, kamouflageutrustning, fästen, kryptosystem med mera.

Vad är FXM?

FXM är en myndighet som startade 2010. Våra uppgifter är att främja försvarsexport när det är till nytta för det svenska försvaret, eller övrig försvars- eller säkerhetspolitisk nytta. Vi ansvarar även för statens försäljning av försvarsmateriel, dels när staten säljer eller hyr ut JAS Gripen och dels säljer vi Försvarsmaktens övertaliga materiel.

Precis som alla andra myndigheter måste vi informera om verksamheten. Här på vår webbplats berättar vi om vårt arbete och många av de aktiviteter som vi genomför. Vi deltar även på arbetsmarknadsdagar, seminarier och mässor, träffar frivilligorganisationer och bjuder in journalister för att berätta om vår verksamhet.

FXM är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen. Den ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar. För att begära ut handlingar från FXM kontakta registrator@fxm.se.

Kan jag be om handlingar från FXM?

Ja, FXM är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen. Den ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar. För att begära ut handlingar från FXM kontakta registrator@fxm.se. Ibland kan det dock finnas grund för att sekretessbelägga information eftersom det kan påverka såväl Sveriges som andra länders säkerhet och vårt förhållande till andra länder om informationen görs offentlig. Vi hanterar också offerter och information som rör enskilda företags affärsplaner och som kan skada företag om den görs allmänt känd.

Observera att FXM följer avgiftsförordningen (1992:191) 15 och 16 §§. Enligt den ska en myndighet ta ut en avgift för en beställning som omfattar 10 sidor eller mer. Avgiften för 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor per sida. Samtidigt som avgiften tas ut ska även kostnad för porto och eventuell postförskottsavgift eller annan kostnad för att sända handlingen till mottagaren tas ut. FXM tar ut en avgift enligt ovan för papperskopior som sänds per post eller fax samt elektroniska dokument som sänds per e-post.

Vad kan FXM hjälpa företag med?

FXM tar emot exportstödsförfrågningar från företag. Om det finns en nytta för det  svenska försvaret i att exportstödsaktiviteten genomförs, kan FXM genomföra den eller ge andra myndigheter i uppdrag att göra det. Alla förfrågningar om statligt stöd ska gå genom FXM för att staten ska kunna prioritera, ha helhetssyn och försäkra oss om att det finns en försvarsnytta. FXM hjälper till med.

  • Bilaterala kontakter
  • Skapa mötesplatser
  • Tillträdesfrågor
  • Kunskapsspridning

Ett godkännande från ISP är alltid en förutsättning för att vi ska hjälpa till. För att ansöka om exportfrämjande, fyll i och maila eller skriv ut och skicka in vår Ansökan Exportfrämjande. Läs mer här.

Hur är myndigheten organiserad?

Försvarsexportmyndighetens, FXM, är en myndighet under Försvarsdepartementet vars uppdrag är att främja svensk försvarsexport — när den är av försvarspolitiskt intresse. FXM stöder företags försvarsnyttiga export och företräder staten vid försvarsexportaffärer och annan försäljning. FXM leds av en generaldirektör. Läs mer här.

För FXM statistik över svensk försvarsexport?

Nej, det gör Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Även SIPRI har statistik om handel med försvarsmateriel. FXM har sammanställt statistik från ISP och SIPRI här.

Ska FXM avvecklas?

Ja. I april 2015 tog regeringen beslut om att avveckla FXM. En del av myndighetens uppgifter förs över till FMV, andra uppgifter kommer inte längre genomföras.

De delar av verksamheten som överförs är försäljning av Försvarsmaktens övertaliga materiel och statens anbuds- och avtalsansvar vid mellanstatliga försvarsexportaffärer. Även exportstödsuppdrag till övriga försvarsmyndigheter som genomförs efter förfrågan från företag kommer att föras över.

Övriga delar av FXM:s verksamhet avslutas, det vill säga någon inriktnings- och prioriteringsdialog om de kommande tre årens exportverksamhet kommer inte att genomföras med företag och berörda myndigheter. Den generella och proaktiva exportfrämjande verksamhet som genomförts i dialog med företagen och branschorganisationen SOFF kommer inte heller att överföras till FMV, liksom inte heller den övergripande analysverksamheten i syfte att bedöma försvarsnytta i exporten.