Pressmeddela­nden

december 2014

2014-12-22

Sverige och Ungern tecknar tilläggsavtal

Ungerns försvarsministerium och FXM, Försvarsexportmyndigheten, har idag tecknat ett tilläggsavtal till det JAS Gripen lease-köpavtal länderna har. Tillägget gäller extra underhållsutrustning för att stärka Ungerns förmåga att delta i internationella operationer. År 2001 skrevs det första JAS Gripenavtalet mellan Ungern och Sverige. Avtalet gäller 14 stycken JAS Gripen version C/D. Elva år senare förlängde FXM avtalet...

2014-12-18

FXM har skapat tydligare roller och ökad transparens

Med bildandet av Försvarsexportmyndigheten, FXM, har rollfördelningen blivit tydligare, den statliga helhetssynen ökat och förutsättningarna för en effektiv verksamhet förbättrats. Statligt exportstöd på försvarsområdet har blivit mer transparent. Detta skriver Statskontoret i den utvärdering av FXM:s verksamhet som publiceras i dag. Samtidigt pekar Statskontoret på att FXM måste bli bättre på att redovisa verksamhet och...

2014-12-18

Sammanfattning av Statskontorets rapport

Försvarsexportmyndigheten (FXM) bildades 2010 för att främja svensk försvarsexport. FXM samordnar försvarsmyndigheternas exportstöd och företräder svenska staten vid försäljning av Försvarsmaktens övertaliga materiel. Statskontoret har på uppdrag av regeringen analyserat och följt upp FXM:s verksamhet. Statskontoret bedömer att de syften regeringen angav i samband med att FXM bildades – statlig helhetssyn, transparent process, bättre prioriteringar...

2014-12-15

FXM blir kvar

Försvarsexportmyndigheten blir kvar. Allianspartiernas budgetmotion antogs av Riksdagen vid omröstningen den 3 december om budgetramen. Alliansens motion understryker vikten av att FXM finns kvar. Försvarsutskottet skriver i sitt betänkande fredagen den 12 december att… ”…ett viktigt syfte med att införa myndigheten bl.a. varit en ökad transparens när det gäller försvarsexportverksamheten och att särskilja denna verksamhet...

2014-12-10

SOFF och FXM lanserar verktyg mot korruption

SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen, och FXM, Försvarsexportmyndigheten, presenterar i dag en gemensam antikorruptionsutbildning. Den webbaserade kursen är tänkt att stärka företagen i försvars- och säkerhetsbranschen i deras antikorruptionsarbete och inspirera till vidare arbete och kunskap på området. SOFF kommer ställa som krav att alla företag som är knutna till organisationen genomgår utbildningen och FXM kommer...

2014-12-08

Förstudie om Gripen till Belgien

FXM fick i juni en förfrågan från Belgien om att vara med i en förstudie för landets kommande stridsflygplansupphandling. FXM tackade ja och i dagarna har ett underlag lämnats till Belgiens försvarsministerium. Förfrågan gäller nästa generations Gripen, Gripen E. Belgien har sedan 1979 flugit det amerikanska systemet F-16 som nu ska ersättas. Läs mer (på...

november 2014

2014-11-28

FXM-seminarium i Brasilien

Torsdagen den 27 november anordnade FXM ett seminarium i Rio de Janeiro inriktat på marinteknologi. Seminariet hölls hos den brasilianska marinen Marinha do Brasil och genomfördes i samarbete med FMV, Försvarsmakten och företagen Rolls Royce, Saab Kockums och Swedeship. Från brasiliansk sida deltog ett fyrtiotal ingenjörer och upphandlingsansvariga för den brasilianska marinen. Deltagarna diskuterade maritima...

2014-11-05

Intresseanmälan till mässan I/ITSEC

Inför försvarsmässan I/ITSEC kommer FXM att samla intresserade företag och myndigheter för att identifiera synergieffekter. Anmäl dig till mötet nu. I/ITSEC är världens största mässa och konferens främst avseende modellering, simulering och träning och genomförs årligen i Orlando, Florida. 2014 genomförs mässan den 1-5 december. Mässan besöks av delegationer från Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarsexportmyndigheten....

oktober 2014

2014-10-28

FXM i forsknings- och innovationsdelegation till Brasilien

Försvarsexportmyndighetens generaldirektör Ulf Hammarström och Tillväxtanalys generaldirektör Dan Hjalmarsson besöker Brasilien den 27-30 oktober. Den svenska delegationen besöker Brasilien för att studera aktuella forsknings- och innovationsfrågor inom försvars- och energiområdena samt för att definiera möjligheter och utmaningar för ett ökat samarbete mellan Sverige och Brasilien inom dessa områden. Delegationen kommer att besöka São Paulo och...

2014-10-27

Saabavtal med Brasilien och FXM förhandlar interimslösning

Försvarsföretaget Saab har i dag skrivit avtal med Brasilien om försäljning av 36 stycken Gripen NG, nästa generations Gripenflygplan. Ordern är värd 39,3 miljarder kronor. ”Vi är givetvis mycket glada för Saabs skull. Det visar på Saabs konkurrenskraft och svensk industris kompetens. Det är något att vara stolt över. Denna affär är också en grund...