Pressrum

Rundabordssamtal om antikorruption på FXM

2015-04-17

Torsdagen den 16 april anordnade branschorganisationen SOFF och FXM ett gemensamt rundabordssamtal om antikorruption. Ett tjugotal företagsledare deltog och diskuterade utmaningar och dilemman.

Moderator Erika Svensson från Ledarna i samtal med Saabs VD Håkan Buskhe och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Moderator Erika Svensson från Ledarna i samtal med Saabs VD Håkan Buskhe och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Saabs VD Håkan Buskhe föreläste om Saabs arbete mot korruption och 3M:s VD för Norden Lars Näslund talade om 3M:s arbete med 90 000 anställda i över 200 länder. Institutet mot mutors generalsekreterare Helena Sundén tog upp de vanligaste frågorna hon får från företag och berättade även om institutets näringslivskod till stöd för företag och internationell antikorruptionslagstiftning.

SOFF:s Robert Limmergård, Erika Svensson från Ledarna som modererade samtalet och ASD:s Jan Pie.

SOFF:s Robert Limmergård, Erika Svensson från Ledarna som modererade samtalet och ASD:s Jan Pie.

Jan Pie, generalsekreterare på den europeiska branschorganisationen för flyg- och försvarsindustrin ASD berättade om ASD:s arbete på området.

Frågor som togs upp under rundabordssamtalet var bl a vikten av att dokumentera. Det räcker inte att göra korrekta affärer, man måste också kunna visa att man gjort rätt. Även ledarskap och chefernas viktiga roll i antikorruptionsarbete och etikfrågor togs upp, liksom vikten av samtal mellan olika företag, organisationer och myndigheter för att utbyta information och kunskap.

Helena Sunden, generalsekreterare på Institutet mot mutor talar om den näringslivskod som institutet tagit fram som stöd till företag.

Helena Sunden, generalsekreterare på Institutet mot mutor, talar om den näringslivskod som institutet tagit fram som stöd till företag.

FXM på LAAD i Brasilien

2015-04-17
En monterbyggare lägger sista handen vid Sverigemontern vid invigningen av LAAD.

En monterbyggare lägger sista handen vid Sverigemontern vid invigningen av LAAD.

Tillsammans med branschföreningen SOFF och Business Sweden stod FXM värd för en Sverigemonter på försvarsmässan LAAD i Rio de Janeiro. Mässan pågick mellan tisdagen den 14 april och fredagen den 17 april. En rad svenska företag och organisationer, bl a Aerospace Cluster Sweden, SSC, Nammo, Polyamp, Carmenta, Scania, Saab, Bae, Systecon, Ruag ställde ut i montern eller använde den som mötesplats.

 

 

 

Under fotograferingen av de officiella delegationerna. Längst fram till vänster Brasiliens försvarsminister Jacques Wagner. Andra raden i mitten av bilden FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström som ledde den svenska delegationen.

Under fotograferingen av de officiella delegationerna. Längst fram till vänster Brasiliens försvarsminister Jaques Wagner. Andra raden i mitten FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström som ledde den svenska delegationen.

 

 

Under tisdagen skrev SOFF och organisationens brasilianska motsvarighet ABINDE ett samarbetsavtal.

Under tisdagen skrev SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård och organisationens brasilianska motsvarighet ABIMDE:s ordförande Sami Hassuani ett samarbetsavtal i Sverigemontern.


 

Regeringen bedömer att FXM bör avvecklas

2015-04-15

I regeringens proposition om vårändringsbudget för 2015 (2014/15:99) som presenterades idag skriver regeringen:

”Regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2015 att nödvändigt exportstöd inom försvarssektorn kan bedrivas inom en annan myndighetsstruktur med bibehållna krav på affärsmässighet och transparens, men med högre kostnadseffektivitet. Regeringen aviserade därför en avveckling av Försvarsexportmyndigheten med början under 2015. I regeringens förslag till anslagsnivå för 2015 ingick därför en minskning med 2 000 000 kronor (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6 avsnitt 3.4.2 och 3.5.13). Riksdagen ansåg dock inte att Försvarsexportmyndigheten skulle avvecklas och beslutade därför om en anslagsnivå som var 2 000 000 kronor högre än regeringens förslag (bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63). Regeringen gör alltjämt bedömningen att nödvändigt exportstöd bör bedrivas inom en annan myndighetsstruktur fr.o.m. den 1 januari 2016. Som en konsekvens av förändringen bör Försvarsexportmyndigheten avvecklas och upphöra som myndighet den 31 december 2015. Mot bakgrund av de iakttagelser som Statskontoret har gjort i sin rapport Tydligare roller och ökad transparens, en uppföljning av Försvarsexportmyndigheten (Statskontoret 2014:30) lägger regeringen särskild vikt vid att den nya myndighetsstrukturen ska kunna hantera den exportstödjande uppgiften parallellt med andra uppdrag samt bibehålla och utveckla transparens och affärsmässighet. Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:12 Försvarsexportmyndigheten bör minskas med 1 000 000 kronor 2015. Därefter bedöms utgifterna minska med 20 000 000 kronor 2017 och 30 000 000 kronor fr.o.m. 2018.”

Nu väntar FXM på information och beslut för att få reda på den fortsatta processen.

För eventuella frågor vänligen kontakta kommunikationschef Sofia Karlberg 08 587 13 311.

 

Intresseanmälan inför kommande försäljning av Helikopter 10

2015-03-23

Efter beslut av Försvarsmakten om att sex stycken helikoptrar blivit övertaliga efterfrågar nu FXM intresseanmälan inför  kommande försäljning/budgivning.

Försvarsmakten kommer under 2015 och 2016 att ta sina helikoptrar av modellen Helikopter 10 (Eurocopter AS332 Super Puma) ur drift, och överväger därför att sälja sex stycken helikoptrar (inkl reservdelar). För att kunna besluta om hur man ska gå vidare med en kommande försäljning, begärs nu potentiella köpare att meddela sitt intresse för en framtida försäljning/budgivning. Intresseanmälan är preliminär och inte bindande.

Den kommande försäljningen kommer att omfatta sex (6) helikoptrar (två versioner), inklusive reservdelar och underhållsutrustning. Fyra helikoptrar finns i Linköping och två i Luleå. Två helikoptrar kommer att vara i bruk hos Försvarsmakten till och med den 31 december 2015.

Helikopter 10 har fyra rotorblad och dubbla motorer på 1 780 hästkrafter vardera. Maximalt rymmer den 24 passagerare, men normalt upptas golvytan av två bårar och sju sittplatser. Lyftkapaciteten är tre ton, räckvidden 100 mil och marschhastigheten 260 km/h.

Läs mer om försäljningen här.

Frågor & Svar (på engelska) om helikoptrarna finns här.

Bild 2

Ungern på Vidsel Test Range

2015-03-20

I mitten av mars övade det ungerska flygvapnet i Vidsel som en del av det mellanstatliga kontrakt som FXM tecknade i januari 2012 och som gäller till 2026. Syftet med övningen var att att förbereda Ungerns övertagande av luftövervakningen av Baltikum och landets deltagande i EU Battlegroup. Det ungerska flygvapnet flög upp sex stycken av sina Gripenplan från Ungern för övningen.

Foto: István 'TopiDoc' Toperczer - HUNAF

Foto: István Toperczer, HUNAF

I samband med övningen genomfördes ett Joint Steering Committee-möte, det vill säga ett styrgruppsmöte där möjligheter och utmaningar för det svensk-ungerska Gripensamarbetet diskuterades. Vidsel Test Range är Europas största militära instrumenterade övnings- och provområde på land. Det drivs av FMV. I september 2015 kommer Ungern för första gången att övervaka baltiskt luftrum som en del av ett NATO-uppdrag. 2016 deltar landet i EU Battlegroup.

Foto: FXM

Foto: FXM

FXM ansvarar för Sveriges kontrakt med Ungern avseende landets lease-köp av 14 stycken JAS Gripen C/D. Förutom att dela kostnader för drift, underhåll och utveckling så har Sverige och Ungern gemensamma övningar och andra samarbeten.

FXM:s årsredovisning

2015-03-20

Nu finns Försvarsexportmyndighetens årsredovisning för 2014 tillgänglig. I sitt uttalande i samband med granskningen av årsredovisningen för 2014 skriver Riksrevisionen: ”Enligt Riksrevisionens uppfattning, baserat på vår revision av årsredovisningen, har i alla väsentliga avseenden, myndigheten använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter.”

FXM:s årsredovisning för 2014 kan laddas ner från här från publikationssidan.

FXM på flygvapenchefsmöte i Prag

2015-03-19

13-14 mars träffades flygvapenchefer från Tjeckien, Ungern, Polen, Österrike, Slovakien, Tyskland och Sverige i Prag för att diskutera möjligheterna till en framtida flygutbildningsplattform i Tjeckien. Konferensen öppnades av Tjeckiens vice försvarsminister Daniel Koštoval och chefen för generalstaben, general Petr Pavel. Sverige representerades av generalmajor Micael Bydén samt generaldirektören för FXM, Ulf Hammarström. Läs notisen på Sveriges ambassad i Prag webbplats.