Pressrum

Personalärende på FXM

2014-09-01

Torsdagen den 28 augusti anmälde FXM ett personalärende till Statens ansvarsnämnd. Bakgrunden är att FXM tidigare i sommar har polisanmält en medarbetare i ledande ställning för misstänkt förskingring. Misstankarna gällde ett belopp på 24 375 kronor. Det var myndighetens interna kontrollrutiner som upptäckte denna misstänkta oegentlighet. Därefter har en förundersökning tagit vid. Myndigheten har nu alltså även anmält ärendet till Statens ansvarsnämnd med en hemställan om att medarbetaren varslas om avsked.

Eftersom förundersökning pågår och förundersökningssekretess därmed råder kan FXM inte kommentera ärendet ytterligare.

Pressfrågor: Sofia Karlberg, kommunikationschef.
Telefon: 08 587 13 311

Slovakien, Sverige och Tjeckien har undertecknat avsiktsförklaring om Gripen

2014-09-01
Från vänster, statssekreterarna Daniel Koštoval, Miloš Koterec och Carl von der Esch vid undertecknandet av avsiktsförklaringen. Foto: Slovakiens försvarsministerium

Från vänster, statssekreterarna Daniel Koštoval, Miloš Koterec och Carl von der Esch vid undertecknandet av avsiktsförklaringen. Foto: Slovakiens försvarsministerium

Lördagen den 30 augusti undertecknade Slovakien, Sverige och Tjeckien en avsiktsförklaring rörande samarbete kring Gripen.  Undertecknandet  lägger grunden för ett bilateralt samarbete kring en gemensam luftrumsövervakning av Slovakien och Tjeckien. Den som undertecknade avtalet från svensk sida var Carl von der Esch, statssekreterare hos försvarsminister Karin Enström. Läs mer på Försvarsdepartementets webbplats. Se även hemsidan för svenska ambassaden i Wien.

FXM lämnar inte offert på Gripen till Danmark

2014-07-21

I Danmark pågår en upphandling av stridsflygplan. Ett av de flygsystem landet tittat på är det svenska Gripen. FXM har bjudits in av det danska upphandlingskontoret att lämna en offert på försäljning av nästa generations Gripen, samma version som Brasilien valt. Efter noggrann analys tillsammans med industrin har FXM beslutat att inte besvara förfrågan.

- Vi är tacksamma för frågan men har, liksom vid varje sådant här tillfälle, gjort en analys av de förutsättningar som föreligger och väljer att inte besvara förfrågan. Slutsatsen att inte lämna in en offert bygger på en samlad bedömning som staten och industrin gjort tillsammans, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

De fyra flygsystemen Danmark tittat på är, förutom JAS 39 Gripen, det europeiska Eurofighter Typhoon och de amerikanska alternativen F-35 Joint Strike Fighter och F/A-18E/F Super Hornet.

FXM ansvarar för Gripenkontrakten med Thailand, Tjeckien och Ungern. Ett nytt kontrakt med Tjeckien värt 5,4 miljarder kronor undertecknades i maj i år. FXM förhandlar även en interimslösning med Brasilien som valt Gripen till sitt framtida luftförsvar.

 

Två lediga tjänster på FXM

2014-07-14

Just nu söker vi en administratör till Marknadsavdelningen och en HR-handläggare. Läs mer om tjänsterna här.

FXM i Almedalen: ”Gripen i världen – är export viktigt?”

2014-07-01
Peter Hultqvist och Cecilia Widengren under seminariet. Foto: FXM

Peter Hultqvist och Cecilia Widegren under seminariet. Foto: FXM

På onsdagen den 2 juli arrangerade FXM tillsammans med Saab seminariet ”Gripen i världen – är export viktig?”. En panel med sex representanter från politiken, myndigheter och försvarsföretag debatterade varför staten är engagerad i Gripenexport, om exporten medför nytta för det svenska försvaret, om det finns en gräns för hur mycket Försvarsmakten och andra myndigheter mäktar med när det gäller exporten och andra frågor relaterade till exporten. Seminariet kan ses i sin helhet här.

De medverkande var Peter Hultqvist (S), ordförande Försvarsutskottet, Cecilia Widegren (M), vice ordförande Försvarsutskottet, Lena Erixon, generaldirektör, FMV, Ulf Hammarström, generaldirektör, Försvarsexportmyndigheten, Jan Salestrand, chef Ledningsstaben, Försvarsmakten och Kjell Jonsson, vice VD, Saab. Moderator var Anna Wieslander, ställföreträdande direktör på Utrikespolitiska institutet.

FXM i Almedalen: ”Därför är staten engagerad i försvarsexportaffärer”

2014-07-01

Den 30 juni arrangerade FXM en paneldiskussion med rubriken ”Därför är staten engagerad i försvarsexportaffärer” i Almedalen. Syftet med diskussionen var att belysa statens roll i försvarsexportaffärer och förklara nyttan med exporten.
- En ansvarsfull export bygger säkerhet. Det handlar inte bara om att dela kostnader med andra länder utan om att bygga samarbete med andra. Exporten bidrar därför till att vi får ett starkare försvar till en lägre kostnad, sa FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Moderator Annika Nordgren Christensen, Jan-Erik Lövgren från ISP och Ulf Hammarström, FXM. Foto: FXM

Moderator Annika Nordgren Christensen, Jan-Erik Lövgren från ISP och Ulf Hammarström, FXM. Foto: FXM

I panelen deltog, förutom FXM, Exportkreditnämndens, EKN, generaldirektör Karin Apelman, Försvarsmaktens chef för ledningsstaben generallöjtnant Jan Salestrand och ställföreträdande generaldirektör Jan-Erik Lövgren från Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Debattör Annika Nordgren Christensen modererade.

Helhetsbedömning
Jan-Erik Lövgren från ISP redogjorde kortfattat för de regelverk som styr krigsmaterielexport från Sverige. ISP tar hänsyn till två olika regelverk och ett fördrag: den svenska lagstiftningen från 1992, EU:s gemensamma ståndpunkt och från och med alldeles nyligen även FN:s vapenfördrag.
- Vi tittar på den försvarspolitiska nyttan och de hinder som kan finnas. Det kan finnas saker som talar för och emot en export vilket kräver en helhetsbedömning. ISP:s generaldirektör är den som tar beslut. Han kan dock välja att ta upp frågan i Exportkontrollrådet som är ett parlamentariskt sammansatt råd, för att få just råd. Att parlamentarikerna är med så tidigt i processen är relativt unikt för Sverige. Är det ett principiellt viktigt ärende kan ISP välja att överlämna frågan till regeringen. Det har hänt ett tjugotal gånger sedan ISP bildades 1996, berättade Jan-Erik Lövgren.

På frågan om hur ISP agerar i ett fall som Thailand med en folkvald regering när Sverige inledde ett försvarssamarbete med landet men där militären nu styr svarade Jan-Erik Lövgren:
- Vi analyserar den situation som uppstått. Det är allvarligt att vi får en sådan förändring. Vi följer utvecklingen. Om världssamfundet lägger ett embargo mot ett land så stoppar vi all export, annars har vi en lagstiftning som respekterar följdleveranser.

”Klockor till Oman och golvlack till Colombia”
Karin Apelman berättade om EKN:s roll i försvarsexportaffärer. Nämnden garanterar affärer i 135 länder inom alla sektorer, till stora och små företag, och finansieras inte av statliga anslag.
- Vi garanterar affärer inom alla branscher från telekom och gruvindustri till klockor till Oman  eller golvlack till Colombia. När det gäller affärer inom ramen för försvarssektorn måste de godkännas av ISP innan vi garanterar en affär.
Moderator Annika Nordgren Christensen ställde frågor kring korruption och hur EKN skyddar sig mot korrupta affärer.
-Vi har möjligheten att helt och hållet dra tillbaka garantin om vi upptäcker att något inte gått rätt till. Vi tittar mer och mer noggrant på ett antal olika kriterier. Till dem hör om det är agenter involverade och varför, ingen får vara svartlistad eller dömd för något brott. Vi försökrar oss om att företagen har nolltolerans mot korruption, berättade Karin Apelman.

Generallöjtnant Jan Salestrand och EKN:s generaldirektör Karin Apelman. Foto: FXM

Generallöjtnant Jan Salestrand och EKN:s generaldirektör Karin Apelman. Foto: FXM

”Exporten ger hög kvalitet och lägre kostnader”
Jan Salestrand från Försvarsmakten förklarade myndighetens syn på försvarsexport.
- Vi behöver kvalificerade system för att genomföra vårt uppdrag. Genom att andra länder opererar samma system så delar vi på kostnaderna. Det är särskilt viktigt då alla länder beställer mindre serier. Exporten säkerställer hög kvalitet och lägre kostnader.
Jan Salestrand förklarade att Försvarsmakten även kan utföra exportstödsuppdrag på förfrågan från FXM.
- Till exempel kan vi genomföra utbildningar och då tar vi betalt för våra tjänster.

Även FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström redogjorde för sin myndighets roll i försvarsexportaffärer.
- Vi är en stödmyndighet till Försvarsmakten. Vi ska främja försvarsnyttig export. Sverige har en kompetent försvarsindustri som är säkerhetspolitiskt viktig och ger oss en viktig möjlighet till samarbete och inflytande. Inget land kan bära en nationell försvarsindustri, man behöver samarbeta och man behöver exportera. Att exporten är viktigt att stödja från statligt håll märks också då flera länder  har varit i kontakt med oss och överväger att upprätta motsvarande myndigheter som FXM.

Svenskarna skeptiska till försvarsexport, eller inte?
Organisationen Amnesty presenterade för någon vecka sedan en rapport som säger att över hälften av svenskarna är emot vapenexport samtidigt som Ipsos, institutet som genomförde undersökningen, för två år gjorde en undersökning som visade att endast 12 procent av respondenterna var negativt inställda till försvarsexport.
Med anledning av rapporternas skilda resultat frågade moderator Annika Nordgren Christensen om panelen trodde att inställningen till försvarsexport radikalt ändrats på två år.
- Det är en fråga man behöver värdera och kvalificera och sätta i ett sammanhang, Om man frågar någon om försvaret är viktigt svarar många ”ja”, men frågar man någon om vapen är viktigt är man nog mer skeptisk. Det är viktigt att det vi gör är demokratiskt förankrat men att man också värderar konsekvenserna av att avskaffa exporten, sa Ulf Hammarström.
- Ja, synen på försvarsexport får inte grundas på okunskap. Politikerna kan behöva bli bättre på att förklara hur allt hänger ihop. Enligt mig har vi en hårt reglerad bransch där min uppfattning är att FXM har bidragit till att skapa ordning och reda i hur vi engagerar oss, sa Jan Salestrand.

Publiken ställde under paneldiskussionen frågan om det finns konflikt mellan egenproducerad materiel och köp från hyllan.
- Är ni vänligare mot svensk industri?, frågade åhöraren.
- Om man går tillbaka sex år har vi en helt ny materielstrategi, där vi i första hand ska köpa från hyllan. Så, nej vi har inte någon vi favoriserar, vi köpte till exempel inte stridsfordon från Hägglunds utan från Patria i Finland. Men vi har några områden där vi har ett nationellt intresse för egenutveckling, sa Jan Salestrand.

Små- och medelstora företag
Publiken ställde även en fråga om små- och medelstora företag och hur man värnar dem.
- De små företagen är en mycket viktig del, där finns innovation och nya företag. Samtidigt är vi i staten ovana att arbeta med de här företagen som ofta inte behöver statligt stöd som för de stora systemen där politiken är av vikt. Kryptoindustrin arbetar vi med, det är en viktig bransch med flera småföretag som är av stor vikt, sa Ulf Hammarström.
- Vi ser ett stort behov för småföretag att få tillgång till finansiering, det finns många småföretag som blir globala snabbt och vi träffar flera sådana företag, sa Karin Apelman från EKN.
Jan-Erik Lövgren från ISP fyllde i att EU-kommissionen precis lagt fram en plan för hur europeiska småföretag i försvarsektorn lättare ska få tillgång till marknaden.
- Detta påverkar ju också ISP och kontrollagstiftningen.

På onsdag 2 juli kommer FXM arrangera ännu ett seminarium i Almedalen, denna gång tillsammans med försvarsföretagets Saab ”Gripen i världen – är export viktigt?”. Läs mer här.

En deltagare kom utklädd till Gripenplan. Foto: FXM

En deltagare kom utklädd till Gripenplan. Foto: FXM

 

FXM på Eurosatory

2014-06-12

Den 16 till 20 juni är det försvarsmässan Eurosatory i Paris. Försvarsexportmyndigheten, FXM, kommer vara på plats i Sverigemontern tillsammans med svenska företag.

018FXM är tillsammans med branschorganisationen SOFF ansvariga för Sverigemontern där förutom representatnter från FXM och SOFF även försvarsindustriföretag ställer ut. Vi finns i monter H303.

För alla på plats på mässan är välkomna på den mottagning FXM arrangerar tillsammans med SOFF. Tisdagen den 16 juni klockan 15  i monter H303. Här finns en inbjudan.

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström kommer även tala på Eurosatory under rubriken ”The Military Decline of Europe: Origins, Implications and Solutions”, den 17 juni klockan 10:30 i konferensrum nummer 7 nära entrén till Hall 5.