Pressrum

Regeringen bedömer att FXM bör avvecklas

2015-04-15

I regeringens proposition om vårändringsbudget för 2015 (2014/15:99) som presenterades idag skriver regeringen:

”Regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2015 att nödvändigt exportstöd inom försvarssektorn kan bedrivas inom en annan myndighetsstruktur med bibehållna krav på affärsmässighet och transparens, men med högre kostnadseffektivitet. Regeringen aviserade därför en avveckling av Försvarsexportmyndigheten med början under 2015. I regeringens förslag till anslagsnivå för 2015 ingick därför en minskning med 2 000 000 kronor (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6 avsnitt 3.4.2 och 3.5.13). Riksdagen ansåg dock inte att Försvarsexportmyndigheten skulle avvecklas och beslutade därför om en anslagsnivå som var 2 000 000 kronor högre än regeringens förslag (bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63). Regeringen gör alltjämt bedömningen att nödvändigt exportstöd bör bedrivas inom en annan myndighetsstruktur fr.o.m. den 1 januari 2016. Som en konsekvens av förändringen bör Försvarsexportmyndigheten avvecklas och upphöra som myndighet den 31 december 2015. Mot bakgrund av de iakttagelser som Statskontoret har gjort i sin rapport Tydligare roller och ökad transparens, en uppföljning av Försvarsexportmyndigheten (Statskontoret 2014:30) lägger regeringen särskild vikt vid att den nya myndighetsstrukturen ska kunna hantera den exportstödjande uppgiften parallellt med andra uppdrag samt bibehålla och utveckla transparens och affärsmässighet. Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:12 Försvarsexportmyndigheten bör minskas med 1 000 000 kronor 2015. Därefter bedöms utgifterna minska med 20 000 000 kronor 2017 och 30 000 000 kronor fr.o.m. 2018.”

Nu väntar FXM på information och beslut för att få reda på den fortsatta processen.

För eventuella frågor vänligen kontakta kommunikationschef Sofia Karlberg 08 587 13 311.

 

Intresseanmälan inför kommande försäljning av Helikopter 10

2015-03-23

Efter beslut av Försvarsmakten om att sex stycken helikoptrar blivit övertaliga efterfrågar nu FXM intresseanmälan inför  kommande försäljning/budgivning.

Försvarsmakten kommer under 2015 och 2016 att ta sina helikoptrar av modellen Helikopter 10 (Eurocopter AS332 Super Puma) ur drift, och överväger därför att sälja sex stycken helikoptrar (inkl reservdelar). För att kunna besluta om hur man ska gå vidare med en kommande försäljning, begärs nu potentiella köpare att meddela sitt intresse för en framtida försäljning/budgivning. Intresseanmälan är preliminär och inte bindande.

Den kommande försäljningen kommer att omfatta sex (6) helikoptrar (två versioner), inklusive reservdelar och underhållsutrustning. Fyra helikoptrar finns i Linköping och två i Luleå. Två helikoptrar kommer att vara i bruk hos Försvarsmakten till och med den 31 december 2015.

Helikopter 10 har fyra rotorblad och dubbla motorer på 1 780 hästkrafter vardera. Maximalt rymmer den 24 passagerare, men normalt upptas golvytan av två bårar och sju sittplatser. Lyftkapaciteten är tre ton, räckvidden 100 mil och marschhastigheten 260 km/h.

Läs mer om försäljningen här.

Frågor & Svar (på engelska) om helikoptrarna finns här.

Bild 2

Ungern på Vidsel Test Range

2015-03-20

I mitten av mars övade det ungerska flygvapnet i Vidsel som en del av det mellanstatliga kontrakt som FXM tecknade i januari 2012 och som gäller till 2026. Syftet med övningen var att att förbereda Ungerns övertagande av luftövervakningen av Baltikum och landets deltagande i EU Battlegroup. Det ungerska flygvapnet flög upp sex stycken av sina Gripenplan från Ungern för övningen.

Foto: István 'TopiDoc' Toperczer - HUNAF

Foto: István Toperczer, HUNAF

I samband med övningen genomfördes ett Joint Steering Committee-möte, det vill säga ett styrgruppsmöte där möjligheter och utmaningar för det svensk-ungerska Gripensamarbetet diskuterades. Vidsel Test Range är Europas största militära instrumenterade övnings- och provområde på land. Det drivs av FMV. I september 2015 kommer Ungern för första gången att övervaka baltiskt luftrum som en del av ett NATO-uppdrag. 2016 deltar landet i EU Battlegroup.

Foto: FXM

Foto: FXM

FXM ansvarar för Sveriges kontrakt med Ungern avseende landets lease-köp av 14 stycken JAS Gripen C/D. Förutom att dela kostnader för drift, underhåll och utveckling så har Sverige och Ungern gemensamma övningar och andra samarbeten.

FXM:s årsredovisning

2015-03-20

Nu finns Försvarsexportmyndighetens årsredovisning för 2014 tillgänglig. I sitt uttalande i samband med granskningen av årsredovisningen för 2014 skriver Riksrevisionen: ”Enligt Riksrevisionens uppfattning, baserat på vår revision av årsredovisningen, har i alla väsentliga avseenden, myndigheten använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter.”

FXM:s årsredovisning för 2014 kan laddas ner från här från publikationssidan.

FXM på flygvapenchefsmöte i Prag

2015-03-19

13-14 mars träffades flygvapenchefer från Tjeckien, Ungern, Polen, Österrike, Slovakien, Tyskland och Sverige i Prag för att diskutera möjligheterna till en framtida flygutbildningsplattform i Tjeckien. Konferensen öppnades av Tjeckiens vice försvarsminister Daniel Koštoval och chefen för generalstaben, general Petr Pavel. Sverige representerades av generalmajor Micael Bydén samt generaldirektören för FXM, Ulf Hammarström. Läs notisen på Sveriges ambassad i Prag webbplats.

FXM:s budgetunderlag 2016-2018

2015-03-03

Myndighetens budgetunderlag för perioden 2016-2018 finns nu på webbsidan, under fliken Publikationer.

Vart tar alla gamla bandvagnar vägen?

2015-02-10

Omslag HändelserI vår publikation Händelser kan du bland annat läsa om företaget Milmac i Strängnäs som har världens största lager av bandvagnen BV 206. Över 1 000 bandvagnar har Milmac sålt vidare genom åren – en del av dem har företaget köpt från FXM:s överskottsförsäljning.

Händelser beskriver vår verksamhet under 2014 med de JAS Gripen-förhandlingar vi genomfört, antikorruptionsarbete, seminarier vi anordnat under året, Statskontorets utvärdering av myndigheten och en överblick av svensk försvarsexport.

Händelser hittar du här.