Demokrati och säkerhet hör ihop

Demokrati och säkerhet hör ihop

Det är lätt att hävda att Sverige inte ska sälja vapen till fattiga länder som behöver bekämpa fattigdom. Men som FN:s förre detta generalsekreterare Kofi Annan skrev i en rapport från 2004:

”Utveckling och säkerhet är oupplösligt sammanlänkade. En säkrare värld är bara möjlig om fattiga länder ges en riktig möjlighet att utvecklas”.

Säkerhet och utveckling går hand i hand. Instabilitet, laglöshet, kriminalitet och konflikter är bland de största hindren för att uppnå FN:s millenniemål om utveckling och fattigdomsbekämpning (Källa: DFID). Fattigdom och sköra stater skapar grogrund för konflikter och andra säkerhetshot till exempel internationell kriminalitet och terrorism. Därför kan militär förmåga vara viktigt för att stödja en positiv utveckling i ett skört land och dess invånare.

Men försvarsmateriel ska givetvis inte säljas urskiljningslöst till sköra länder. Regeringens riktlinjer säger bland annat att export inte ska stå i strid med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik, att tillstånd till utförsel eller annan utlandssamverkan enligt krigsmateriellagen inte ska beviljas om det skulle strida mot internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, mot beslut av FN:s säkerhetsråd eller mot folkrättsliga regler om export från neutral stat under krig (ovillkorliga hinder) och att tillstånd för export inte bör lämnas om det avser stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Respekt för mänskliga rättigheter är ett central villkor för att tillstånd skall beviljas. Tillstånd bör inte heller beviljas om det avser stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, oavsett om krigsförklaring har avgetts eller ej, stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt eller stat som har inre väpnade oroligheter.

ISP ska även väga in rådets gemensamma ståndpunkt (2008/944/Gusp) samt FN:s vapenhandelsfördrag i en helhetsbedömning.

Mazar-e-Sharif 20140321 Militärtolken samtalar med en man under en fotpatrull.  Soldater från FS26 går en fotpatrull i närområdet runt Camp Northern Lights.   Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera/Försvarsmakten BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG BYLINE ANGES.

Mazar-e-Sharif 20140321
Militärtolken samtalar med en man under en fotpatrull.
Soldater från FS26 går en fotpatrull i närområdet runt Camp Northern Lights.
Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera/Försvarsmakten